İzmir'de Gayrimenkul Hukuku: Gayrimenkul Avukatları ve Hizmetleri, İzmir emlak avukatı, izmir gayrimenkul avukatı, Gayrimenkul hukuku İzmir, Emlak davaları avukatı, İzmir tapu davaları, Gayrimenkul miras avukatı İzmir, Emlak sözleşmeleri avukat, İzmir taşınmaz avukat, Tapu iptali avukatı İzmir, Emlak mahkemeleri İzmir, Gayrimenkul danışmanlık avukatı,

Gayrimenkul ile taşınmaz aynı anlamda kullanılmaktadır. Gayrimenkul bir araziyi veya arazi üzerinde ki bulunan bina, ev gibi konut mülklerini, ticari mülkleri, endüstriyel mülkleri içerir. Ayrıca, belirli bir arazi parçasında bulunan petrol, gaz ve mineraller gibi doğal kaynaklar da gayrimenkul kapsamına girer.

 • Konut amaçlı gayrimenkul; evler, apartmanlar ve kat mülkiyeti gibi yaşamak için tasarlanmış herhangi bir mülkü ifade eder.
 • Ticari gayrimenkul; ofis binaları, perakende mağazaları, oteller ve depolar gibi iş amacıyla kullanılan herhangi bir mülk anlamına gelir.
 • Endüstriyel gayrimenkul; fabrikalar, dağıtım merkezleri ve depolar gibi imalat, üretim veya depolama amacıyla kullanılan herhangi bir mülk kapsamına girer.
 • Karma kullanımlı gayrimenkul; konut, ticari ve/veya endüstriyel amaçların bir kombinasyonu için kullanılan herhangi bir mülkü ifade eder.
 • Tarımsal gayrimenkul; çiftçilik ve ormancılık gibi tarımsal amaçlarla kullanılan mülklere denir. Tarımsal gayrimenkul ayrıca ekin arazisi, mera arazisi ve kereste arazisi olarak kategorize edilir.
 • Özel amaçlı gayrimenkul; hastaneler, okullar ve dini kurumlar gibi belirli bir kullanım için tasarlanmış herhangi bir mülk anlamına gelir.

 

İzmir gayrimenkul avukatlarının hizmet alanlarını ve yaptığı işlemler kısaca şöyledir. 

 

 • Gayrimenkul’un alım satım sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi ve sürecin hukuka uygun şekilde yürütülmesi işlemi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi ve yürütülmesi işlemi,
 • Yabancıların gayrimenkul alım satım, kiralama süreçlerinin yönetimi ve ihtiyaç duyulan hukuki danışmanlık işlemi,
 • Gayrimenkullerin tapudaki hukuki durumlarının araştırılması işlemi,
 • Gayrimenkullerin maddi değerlerinin araştırılması işlemi,
 • Gayrimenkul kira sözleşmelerinin, tahliye taahhütnamelerinin hazırlanması kira gelirleri ile ilgili hukuki sürecin yönetilmesi işlemi,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi, yapılması ve hukuki sürecinin yönetilmesi işlemi,
 • Devremülk iptali davası ve diğer hukuki işlemlerinin yönetilmesi işlemi,
 • Çeşitli nedenlere dayanan tapu iptal ve tescil davalarının açılması ve takibi,
 • Tasarrufun iptali davalarının açılması ve sürdürülmesi,
 • İntifa, sükna, alım- önalım, geçit vb. hakların yasal düzene uygun olarak sözleşme ile ve tapuda kurulması, bu haklarla ilgili çıkan uyuşmazlıklarda dava açılması ve sürdürülmesi,
 • Hisseli tapu (paylı mülkiyet) ile ilgili uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi,
 • Ecrimisil ve muhdesatın aidiyetinin tespiti davalarının açılması, alacak hesabı, davaya itiraz vb. işlemi,
 • Taşınmaz satış sözleşmeleri, satış vaadi sözleşmesi, şarta bağlı karma satış sözleşmeleri vb. sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi, icrası işlemi,
 • Kiracının tahliyesi, kira bedelinin artışı ve tespiti, kiracılık ilişkisinin tespiti, işyeri kira sözleşmesinin devrine izin vermeme vb. kira hukukuna ilişkin davalarının açılması ve sürdürülmesi işlemi,
 • İstihkak, haksız elatmanın önlenmesi, haksız inşaat ve taşkın yapı, ipoteğin kaldırılması vb. davaların açılması ve takibi işlemi,

Kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması, kat karşılığı inşaat sözleşmelerin yapılması ve icrası, tapuyu devretmeyen müteahhite karşı tapu tescil işlemleri, kentsel dönüşümden kaynaklı sözleşmelerin hazırlanması işlemi,